2 feb. 2008

Despre proiectul Avertizorilor de Integritate

Despre proiectul Avertizorilor de Integritate

Proiectul doreste sporirea încrederii în instrumentul avertizarii de integritate, introdus prin Legea nr. 571/2004, si a atentiei membrilor societatii civile asupra cazurilor de avertizare. Se adreseaza organizatiilor societatii civile, personalului din autoritatile si institutiile publice locale, asociatiilor profesionale, sindicatelor si mass-mediei locale.

Activitatile proiectului sunt structurate pe doua componente majore. Prima componeta urmareste dezvoltarea resurselor a 8 ONG-uri locale de a derula campanii de advocacy, prin capacitarea unor coordonatori locali pentru a realiza sesiuni de informare pe tema avertizorilor de integritate si pentru a aplica dispozitile legale referitoare la rolul societatii civile în procesul avertizarii în interes public.

A doua componenta consta în derularea unei campanii de advocacy la nivel local, cu scopul de a îmbunatati implementarea prevederilor legale în materia avertizorilor, valorificând expertiza ONG-urilor locale dezvoltata anterior. În acest sens, vor fi elaborate si diseminate catre institutiile publice materiale educativ-informative, va fi creat un website dedicat si va fi multiplicat mesajul pro-averizare prin sesiuni de instruire dedicate celorlalte grupuri tinta. De asemenea, cele 8 ONG-uri vor realiza o evaluare a gradului de implementare a Legii 571/2004 la nivelul institutiilor publice locale, atât înainte de derularea campaniei de advocacy, cât si dupa finalizarea acesteia. Pornind de la concluziile raportului de evaluare va fi elaborat un set de propuneri de bune practici, care vor fi diseminate catre institutii publice, împreuna cu raportul de monitorizare.

Rezultatul interventiei va consta în stabilirea unui mecanism functional de prevenire si combatere a coruptiei la nivel local, prin dezvoltarea capacitatii destinatarilor legii de a folosi avertizarea în interes public.

Proiectul se va desfasura la nivel local, în 8 localitati, câte una din fiecare regiune de dezvoltare,. Este derulat de Transparency International-România, în parteneriat cu Fundatia CONCEPT, si beneficiaza de sprijinul financiar al Uniunii Europene, prin programul PHARE.

Principii

Principii generale

principiul legalitatii: autoritatile si institutiile publice au obligatia de a respecta drepturile si libertatile cetatenilor, normele procedurale, libera concurenta si tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice;
principiul suprematiei interesului public: ordinea de drept, integritatea, impartialitatea si eficienta autoritatilor si institutiilor publice sunt ocrotite si promovate de lege;
principiul bunei administrari: autoritatile si institutiile publice sunt datoare sa îsi desfasoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în conditii de eficienta, eficacitate si economicitate a folosirii resurselor.

Principii specifice

principiul bunei conduite: este ocrotit si încurajat actul de avertizare în interes public cu scopul de a spori capacitatea administrativa si prestigiul autoritatilor si institutiilor publice;
principiul bunei credinte: este ocrotita persoana încadrata într-o autoritate publica, care a facut o sesizare, convinsa fiind de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o încalcare a legii;
principiul responsabilitatii: orice persoana care semnaleaza încalcari ale legii este datoare sa sustina reclamatia cu date sau indicii privind fapta savârsita;
principiul nesanctionarii abuzive: nu pot fi sanctionate persoanele care sesizeaza încalcari ale legii prin aplicarea unei sanctiuni inechitabile si mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizarii în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natura sa împiedice avertizarea în interes public;
principiul echilibrului: nici o persoana nu se poate prevala de prevederile Legii avertizorilor de integritate pentru a diminua sanctiunea administrativa sau disciplinara pentru o fapta a sa mai grava.

Mecanisme de protectie

Prezumtia de buna credinta

Persoana care face o avertizare în interes public beneficiaza de prezumtia de buna-credinta, pâna la proba contrarie. Pentru dovedirea lipsei de buna credinta sarcina probei apartine persoanei care o invoca.
Buna credinta înseamna ca avertizarea a fost facuta pe baza unor indicii ca s-a comis o fapta care afecteaza integritatea publica. Buna credinta nu înseamna ca persoana nu are un interes legitim sau profesional în a face avertizarea sau ca fapta avertizata este ca si probata.

Protectia identitatii avertizorului

Comisia de disciplina este obligata sa pastreze confidentialitatea identitatii persoanei care face avertizarea, pâna la data începerii cercetarii faptei functionarului public, atunci când apreciaza ca functionarul ar putea influenta sau exercita presiuni asupra semnatarului avertizarii.
Regula este aplicabila pe toata durata cercetarii, precum si ulterior acesteia, atunci când cel reclamat prin avertizarea în interes public este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de control, inspectie si evaluare a avertizorului.
Daca avertizarea în interes public se refera la posibile infractiuni se vor aplica din oficiu prevederile privind protectia martorilor.

Publicitatea sedintelor comisiilor de disciplina

Atunci când este cercetat disciplinar un avertizor, ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplina sau alte organisme cu atributii similare au obligatia ca, la cererea acestuia, sa invite presa si un reprezentant al sindicatului sau al asociatiei profesionalela sedintele sale, sub sanctiunea nulitatii raportului si a sanctiunii disciplinare aplicate.
Functionarul public nemultumit de sanctiunea disciplinara aplicata se poate adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

În fata instantei de judecata

În litigiile deduse judecatii, sarcina probei privind reaua credinta a avertizorului revine institutiei.
În litigiile de munca sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanta poate dispune anularea sanctiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari în interes public, facuta cu buna-credinta.
În cazul în care persoana sanctionata este avertizor de integritate, instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinara, prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiasi institutii, pentru a înlatura posibilitatea sanctionarii ulterioare si indirecte a actelor de avertizare în interes public.

Unde?

Bucuresti - Ilfov

Transparency International Romania - Centrul de Asistenta Anticoruptie pentru Cetateni

B-dul Nicolae Balcescu, nr. 21, etaj 2, sector 1, Bucuresti
Tel: +4 021 / 317 7170
Fax: +4 021 / 317 7172
E-mail: centru@transparency.org.ro; office@transparency.org.ro

Un comentariu:

Anonim spunea...

imi place blogul....