3 sept. 2008

Baza legala de functionare a L.D.I.C.A.R.-EUROPA

Baza Legala de functionare a L.D.I.C.A.R.:

Constitutia din 31/10/2003

ARTICOLUL 16

Egalitatea în drepturi

(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.

(4) În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale.

ARTICOLUL 22

Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică

(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.

(3) Pedeapsa cu moartea este interzisă. ARTICOLUL 31

Dreptul la informaţie

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.

(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.

(5) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii şi controlul parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin lege organică.

ARTICOLUL 51

Dreptul de petiţionare

(1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor.

(2) Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă.

(3) Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă.

(4) Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii.

ARTICOLUL 52

Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică

(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.

(2) Condiţiile şi limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.

(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.

LEGE nr.246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

Ordonanta nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

(publicata in Monitorul Oficial nr. 431 din 2 septembrie 2000)

n temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

CAPITOLUL I Principii si definitii Art. 1. (1) In Romania, ca stat de drept, democratic si social, demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane reprezinta valori supreme si sunt garantate. (2) Principiul egalitatii intre cetateni, excluderea privilegiilor si discriminarii sunt garantate in special in exercitarea urmatoarelor drepturi: a) dreptul la un tratament egal in fata instantelor judecatoresti si a oricarui alt organ jurisdictional; b) dreptul la securitatea persoanei si la obtinerea protectiei statului impotriva violentelor sau maltratarilor din partea oricarui individ, grup sau institutie; c) drepturile politice, si anume drepturile electorale, dreptul de a participa la viata publica si de a avea acces la functii publice; d) alte drepturi civile, in special: (i) dreptul la libera circulatie si la alegerea resedintei; (ii) dreptul de a parasi tara si de a se intoarce in tara; (iii) dreptul de a obtine cetatenia romana; (iv) dreptul de a se casatori si de a-si alege partenerul; (v) dreptul de proprietate; (vi) dreptul de mostenire; (vii) dreptul la libertatea de gandire, constiinta si religie; (viii) dreptul la libertatea de opinie si de exprimare; (ix) dreptul la libertatea de intrunire si de asociere pasnica; e) drepturile economice, sociale si culturale, in special: (i) dreptul la munca, la libera alegere a ocupatiei, la conditii de munca echitabile si satisfacatoare, la protectia impotriva somajului, la un salariu egal pentru munca egala, la o remuneratie echitabila si satisfacatoare. (ii) dreptul de a infiinta sindicate si de a se afilia unor sindicate; (iii) dreptul la locuinta; (iv) dreptul la sanatate, la ingrijire medicala, la securitate sociala si la servicii sociale; (v) dreptul la educatie si la pregatire profesionala; (vi) dreptul de a lua parte, in conditii de egalitate, la activitati culturale; f) dreptul de acces la toate locurile si serviciile destinate folosintei publice. (3) Orice persoana juridica sau fizica are obligatia sa respecte principiile egalitatii si nediscriminarii. Art. 22. (1) Organizatiile neguvernamentale care au ca scop protectia drepturilor omului au calitate procesuala activa in cazul in care discriminarea se manifesta in domeniul lor de activitate si aduce atingere unei comunitati sau unui grup de persoane. (2) Organizatiile prevazute la alin. (1) au calitate procesuala activa si in cazul in care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, daca aceasta din urma mandateaza organizatia in acest sens.

Legea Nr. 682

din 19 decembrie 2002

privind protectia martorilor

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza asigurarea protectiei si asistentei martorilor a caror viata,

integritate corporala sau libertate este amenintata ca urmare a detinerii de catre acestia a unor

informatii ori date cu privire la savarsirea unor infractiuni grave, pe care le-au furnizat sau au fost

de acord sa le furnizeze organelor judiciare si care au un rol determinant in descoperirea

infractorilor si in solutionarea unor cauze.

Art. 2. - In prezenta lege termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:

a) martorul este persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

1. are calitatea de martor, potrivit Codului de procedura penala, si prin declaratiile sale

furnizeaza informatii si date cu caracter determinant in aflarea adevarului cu privire la infractiuni

grave sau care contribuie la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce

ar putea fi cauzate prin savarsirea unor astfel de infractiuni;

2. fara a avea o calitate procesuala in cauza, prin informatii si date cu caracter determinant

contribuie la aflarea adevarului in cauze privind infractiuni grave sau la prevenirea producerii

unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin savarsirea unor astfel de infractiuni ori la

recuperarea acestora; in aceasta categorie este inclusa si persoana care are calitatea de

inculpat intr-o alta cauza;

3. se afla in cursul executarii unei pedepse privative de libertate si, prin informatiile si datele cu

caracter determinant pe care le furnizeaza, contribuie la aflarea adevarului in cauze privind

infractiuni grave sau la prevenirea producerii, ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar

putea fi cauzate prin savarsirea unor astfel de infractiuni;

b) starea de pericol este situatia in care se afla martorul, in sensul prevazut la lit. a), membrii

familiei sale ori persoanele apropiate acestuia, a caror viata, integritate corporala sau libertate

este amenintata, ca urmare a informatiilor si datelor furnizate ori pe care a fost de acord sa le

furnizeze organelor judiciare sau a declaratiilor sale;

c) martorul protejat este martorul, membrii familiei sale si persoanele apropiate acestuia incluse

in Programul de protectie a martorilor, conform prevederilor prezentei legi;

d) membrii de familie ai martorului protejat sunt sotul sau sotia, parintii si copiii acestuia;

e) persoana apropiata martorului protejat este persoana de care respectivul martor este legat

prin puternice legaturi afective;

f) programul de protectie a martorilor, denumit in continuare Program, reprezinta activitatile

specifice desfasurate de Oficiul National pentru Protectia Martorilor prevazut la art. 3, cu sprijinul

autoritatilor administratiei publice centrale si locale, in scopul apararii vietii, integritatii corporale

si sanatatii persoanelor care au dobandit calitatea de martori protejati, in conditiile prevazute de

prezenta lege;

g) masurile urgente sunt activitatile specifice temporare care pot fi desfasurate de unitatea de

politie care cerceteaza cauza sau, dupa caz, de organul care administreaza locul de detinere,

de indata ce constata starea de pericol la care este expus martorul;

h) infractiunea grava este infractiunea care face parte din una dintre urmatoarele categorii:

infractiunile contra pacii si omenirii, infractiunile contra sigurantei statului sau contra sigurantei

nationale, terorismul, omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, infractiunile privind

traficul de droguri si traficul de persoane, spalarea banilor, falsificarea de monede sau de alte

valori, infractiunile privitoare la nerespectarea regimului armelor si munitiilor, infractiunile

privitoare la regimul materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, infractiunile de

coruptie, infractiunile contra patrimoniului care au produs consecinte deosebit de grave, precum

si orice alta infractiune pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii al carei minim special este

de cel putin 10 ani sau mai mare;

i) protocolul de protectie reprezinta intelegerea confidentiala intre Oficiul National pentru

Protectia Martorilor si martorul protejat privind protectia si asistenta care trebuie acordate

martorului protejat, obligatiile acestora, precum si situatiile in care protectia si asistenta

inceteaza;

j) schema de sprijin cuprinde ansamblul masurilor de protectie si asistenta luate cu privire la

fiecare martor protejat;

k) prejudiciul deosebit este orice prejudiciu cauzat prin infractiune, care depaseste echivalentul

in lei a 50.000 euro;

l) grupul sau organizatia criminala reprezinta grupul structurat, alcatuit din trei sau mai multe

persoane, care exista de o anumita perioada si actioneaza in intelegere, in scopul savarsirii

uneia sau mai multor infractiuni grave, pentru a obtine, direct sau indirect, un avantaj financiar

sau de alta natura.

Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

Textul actului publicat in M.Of. nr. 279/21 apr. 2003

CARTEA I Reglementari generale pentru prevenirea si combaterea coruptiei

TITLUL I Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante

Art. 1. - (1) In vederea descurajarii acumularii de arierate bugetare de catre contribuabili, persoane juridice,Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, au obligatia de a aduce la cunostinta publica lista contribuabililor, cu exceptia microintreprinderilor, astfel cum sunt definite prin Ordonanta Guvernului nr.24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, cu modificarile ulterioare, care inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic pentru asigurari sociale de sanatate si la bugetele locale, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, totalul obligatiilor bugetare datorate in anii fiscali precedenti in care s-au inregistrat obligatii restante, cuantumul obligatiilor restante, precum si modalitatea de colectare a acestora aplicata de organele competente ale autoritatilor publice sus-mentionate.

(2) Lista contribuabililor si informatiile prevazute la alin. (1) se aduc la cunostinta publica pe pagina proprie de Internet a fiecareia dintre institutiile si autoritatile publice respective sau prin alte mijloace, dupa caz.

Art. 2. - Inainte de a fi aduse la cunostinta publica, sumele reprezentand obligatii bugetare restante vor fi notificate debitorilor de catre organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, unde acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe. In cazul contribuabililor cu sucursale si puncte de lucru, notificarea se face contribuabililor persoane juridice atat pentru activitatea proprie, cat si pentru cea a sucursalelor si a punctelor de lucru.

Art. 3. - (1) Actualizarea listei debitorilor si a obligatiilor restante inregistrate de catre acestia se face trimestrial, pana in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare.

(2) In termen de 15 zile de la achitarea integrala a obligatiilor datorate Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, fiecare creditor bugetar opereaza modificarile la fiecare debitor care si-a achitat aceste obligatii.

Art. 4. - (1) Prevederile prezentului titlu nu se aplica persoanelor juridice in privinta carora a fost declansata procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, reglementata de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Obligatiile bugetare stabilite prin titluri de creanta impotriva carora contribuabilul a exercitat caile de atac prevazute de lege nu sunt facute publice pana la solutionarea cailor de atac.

Art. 5. - (1) In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice are obligatia de a comunica Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si autoritatilor administratiei publice locale lista contribuabililor mari carora li se aplica prevederile prezentului titlu.

(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi va fi publicata lista contribuabililor mari care inregistreaza obligatii bugetare restante la 31 decembrie 2002. Pentru obligatiile bugetare restante inregistrate la aceeasi data de catre ceilalti contribuabili, lista va fi publicata in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(3) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Ministerul Administratiei Publice emit instructiuni de aplicare.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

CAPITOLUL III

Procedurile privind accesul liber la informatiile de interes public

Art. 9. - Autoritatile si institutiile publice asigura accesul la informatiile de interes public, din oficiu sau la cerere, in conditiile legii.

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

Art. 31. - Raspunderea disciplinara a functionarului desemnat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 se stabileste conform Statutului functionarilor publici, statutelor speciale sau, dupa caz, Codului muncii.

Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

rticolul 2 va avea urmatorul cuprins: "Art. 2. In sensul prezentei ordonante, prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice." Articolul 13 va avea urmatorul cuprins: "Art. 13. Semnarea raspunsului se face de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice ori de persoana imputernicita de acesta, precum si de seful compartimentului care a solutionat petitia. In raspuns se va indica, in mod obligatoriu, temeiul legal al solutiei adoptate

Niciun comentariu: